Privacy, veiligheid en betrokkenheid

Tijdens een behandeltraject deel je persoonlijke zaken met onze hulpverleners. Uiteraard gaan wij zeer zorgvuldig met jouw gegevens en informatie om en voldoen wij aan de regels die hier wettelijk voor zijn vastgesteld. Wij vertellen je graag hoe wij dit doen, waar je terecht kunt met vragen en welke rechten en plichten je hebt.

Contactpersoon

Elk zorgtraject bij Cedin start met een intake. Na de intake krijg je een regiebehandelaar toegewezen. De regiebehandelaar helpt je vanaf het begin tot aan het eind van het traject en is jouw contactpersoon voor vragen, opmerkingen of andere zaken. Samen met jou is de regiebehandelaar ook contactpersoon voor alle overige betrokkenen.

De regiebehandelaar is ook de persoon die de behandeling of begeleiding in jouw gezin (deels) uitvoert. Samen maak je een ontwikkelingsplan met doelen, werkpunten en afspraken. Het plan is een leidraad en kan gaandeweg worden bijgesteld.

Zowel de regiebehandelaar als de overige medewerkers van Cedin hebben een geheimhoudingsplicht.

Regie over het behandeltraject

Als ouders met gezag of als voogd heb je altijd zelf de regie over het traject dat je bij ons volgt. Je hebt de vrijheid om te kiezen of het voorgestelde traject, de ingezette hulpverlener en de gekozen oplossing bij je past. Je hebt de verantwoordelijkheid om mee te denken wat jij en je gezin zelf kunnen doen om de situatie met ondersteuning te verbeteren.

Jouw persoonlijke dossier

Ook wordt er na de intake een elektronisch dossier aangemaakt. Hierin bewaren we alles wat van belang is voor het zorgtraject. Dit dossier is eigendom van Cedin en wordt vijftien jaar bewaard. Je hebt er recht op om het dossier te bekijken of een kopie van de gegevens op te vragen. Ook mag je wijziging doorvoeren als bepaalde gegevens feitelijk niet kloppen. Op uitdrukkelijk verzoek en als het volgens de wet is toegestaan, kan je dossier eerder vernietigd worden. Je kunt hiervoor een verzoek bij ons indienen.

Toegang tot het behandeldossier

Er moet toestemming gegeven worden voor het delen van informatie met een ieder die niet betrokken is bij de hulpverlening, denk bijvoorbeeld aan de school of de huisarts. Als een kind ouder is dan twaalf jaar dan tekenen zowel de ouders als het kind voor de toestemming. Indien je geen toestemming verleent zullen wij dit respecteren. We zullen met je afstemmen wat dit betekent voor bijvoorbeeld het administratieve proces. Ouders met gezag of de voogd zijn wettelijk verantwoordelijk en moeten dus beiden toestemming geven. Bij aanmelding vragen we daarom naar het ouderlijk gezag.

Je gegevens inzien: dit mag op deze leeftijd

 • Is je kind jonger dan 12 jaar? Dan hebben ouders recht op inzage in het dossier. Jullie kunnen ons vragen of je de informatie over je kind en jezelf mogen lezen. Ouders kunnen ook een kopie vragen van het dossier of een deel daarvan. De behandelaar mag ouders inzage weigeren, als het niet in het belang van het kind is.
 • Is je kind tussen de 12 en 16 jaar? Dan heeft het kind recht op inzage in het dossier. Ouders hebben alleen recht op inzage van die informatie die ze nodig hebben om over de behandeling te kunnen beslissen. Voor andere informatie uit het dossier moet het kind toestemming geven. Hetzelfde geldt voor het maken van kopieën uit het dossier.
 • Is je kind 16 jaar of ouder? Dan mag je kind het dossier lezen. Ouders mogen het dossier lezen als hun kind hiervoor toestemming geeft. Je kind heeft geen recht op inzage in de gegevens over ouders of anderen. Behalve als ouders toestemming geven. Ook mogen ouders geen gegevens over elkaar lezen. Dat mag alleen als de andere ouder heeft gezegd dat dit mag.

Behandelen, rechten en plichten per leeftijd.

 • Is je kind 12 jaar of jonger?
  Dan beslissen de ouders met gezag of voogd. Zij moeten toestemming geven voor behandeling. En daarom hebben ze recht op informatie. Je kind heeft recht op goede uitleg over de behandeling.
 • Is je kind ouder dan 12 jaar maar jonger dan 16? 
  Dan vragen wij aan de ouders of voogd én aan de jongere of we mogen behandelen. Wil je kind dit niet, dan kan de behandeling niet doorgaan. Het kan ook zijn dat de ouders of één van beide geen toestemming wil geven, maar een kind de behandeling wel graag wil. De behandeling kan dan toch doorgaan. Jouw kind krijgt informatie over je behandeling. En de ouders krijgen ook informatie over de behandeling.
 • Is je kind 16 jaar of ouder? 
  Dan mag hij of zij zelf beslissen over de behandeling. Ouders hoeven geen toestemming meer te geven.  Jouw kind heeft alleen recht op informatie over de behandeling en we mogen ouders alleen informeren als het kind daarmee akkoord is.

Als ouders gescheiden zijn?
Als ouders gescheiden zijn, hebben zij nog steeds samen het gezag. Dat betekent dat jullie allebei recht hebben op informatie over de behandeling van jouw kind. Soms komt het voor dat één van jouw ouders het gezag heeft. In dat geval mag die ouder alleen beslissen. 

Vermelding in de verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal contactsysteem waarin professionals (leerkrachten, thuishulpen, begeleiders en hulpverleners) hun betrokkenheid bij een kind kunnen aangeven. Als jouw kind bij ons in behandeling is, maken wij hier een melding van in de verwijsindex van jouw provincie. Wij laten geen inhoudelijke informatie achter, maar laten zien dat we betrokken zijn bij jouw kind en je gezin. In de verwijsindex kunnen wij zien of en zo ja, welke hulpverleners nog meer betrokken zijn. Doel van de verwijsindex is het verbeteren van de samenwerking en efficiëntie in de zorg. Alleen hulpverleners hebben toegang tot de verwijsindex.

Leer meer over de verwijsindex op de volgende websites:

 

Legitimatie

Als jouw kind zorg nodig heeft, ben je wettelijk verplicht een legitimatiebewijs te laten zien aan de zorgverlener. De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen onder de 14 jaar. Zonder geldig legitimatiebewijs kunnen wij een dossier daarom niet in behandeling nemen.

Als je verhinderd bent

Mocht je verhinderd zijn voor een afspraak, geef dit dan minstens 24 uur van te voren aan. Wij zullen de afspraak verzetten naar een ander moment. Wanneer je de afspraak vergeet of niet tijdig afzegt, kunnen we € 50,-  in rekening brengen.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Cedin heeft de verantwoordelijkheid om effectief  te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.

In het kort houdt dit in:

 1. Signalen in kaart brengen
 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld
 3. Gesprek met ouders en betrokkenen
 4. Wegen van de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld
 5. Beslissen over het inschakelen van hulp of het maken van melding bij Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld


Indien jij of wij zorgen hebben dan zullen we dit openlijk met je bespreken en toetsen. Lees hier meer over de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Heeft jouw kind een zorgverwijzing gekregen?

Wij stellen je mening op prijs!

Complimenten en suggesties om de kwaliteit van onze zorg nog beter af te kunnen stemmen op jouw behoeften, horen we graag. Ook als je een klacht hebt, stellen we je mening zeer op prijs. Zorg blijft tenslotte mensenwerk. Bespreek je op- of aanmerking eerst met je regiebehandelaar. Komen jullie er samen niet uit dan heeft Cedin een klachtenprocedure.


Cliëntenraad
Meedenken over de kwaliteit en ontwikkelingen in de zorg? Meld je dan aan voor de cliëntenraad. De cliëntenraad maakt zich sterk voor de belangen van alle cliënten en hun familie. Als je zin hebt om hierbij betrokken te zijn, meld je dan aan bij je regiebehandelaar.

Heb je vragen?

Voor meer informatie kun je je altijd wenden tot jouw regiebehandelaar.